"

باشگاه دانشگاه شیراز

قیمت از 160000 تا 320000

مهمانپذیر نوید

قیمت از 60000 تا 60000

مهمانپذیر انوری

قیمت از 110 تا 110000

مهمانپذیر ویلا

قیمت از 93000 تا 133000

مهمانپذیر فردوسی

قیمت از 46500 تا 87500

هتل ساسان

قیمت از 88000 تا 170000